THINKWARE
Achtergronden | Doelstellingen | Denkprocessen

© 1996-2021 Ton Muller AllWell.nlWat is Thinkware?
Thinkware is de verzamelnaam van methoden, technieken en denkhulpmiddelen waaronder ook software, die ons denken, leren en handelen kunnen helpen versnellen en tevens helpen verbeteren. Het zijn dus de "Tips en trucs" of zo je wilt de "Turboboost versnellers" om bij denkprocessen "met Warpsnelheid" sneller en effectiever resultaten te bereiken.
Want zoals je weet zijn wij mensen na vijf miljoen jaren, pardon volgens de laatste ontdekkingen van 2002 in Chaad, zeven miljoen jaren evolutie met ons denken nu zover gekomen als wij nu zijn.
Maar doordat onze gevoelens soms nog in het voormenselijk stadium verkeren zijn onze reacties soms niet van deze tijd. De schokkende voorvallen in deze eeuw kunnen ons daarop attenderen.

Ook relevante achtergrondinformatie en de verschillende denkkaders waarin ons denken kunnen plaats vinden zullen hier bijeengebracht worden om beter begrip en inzicht te bewerkstelligen voor mensen met verschillende genetische- en cultuur-historische- achtergronden.
Dat Thinkware belangrijk kan zijn voor het verdere verloop in je leven wordt door steeds meer personen nu ook reeds ingezien.
Helaas zal deze boodschap door de grote massa (nog) niet gezien worden want de meesten onder ons houden zich niet met denken bezig, ze vinden het maar eng.
Toch zal er een tijd komen waar deze fobie toch tot het verleden zal behoren. Waarschijnlijk zal de kritische massa om het denken niet eng te vinden bereikt worden binnen een paar generaties na nu.

De naam Thinkware is in deze betekenis door het bedrijf ALL WELL Software te Goes in oktober 1995 voor het eerst gebruikt, sindsdien heeft het bedrijf zich omgedoopt in ALL WELL Thinkware .Doeltreffender denken (1)
Veranderingsprocessen zullen in de toekomst nog sneller verlopen dan nu. Dit wordt veroorzaakt door de steeds toenemende hoeveelheid informatie dus ook van kennis. Want begrepen informatie voor een bepaald doel is kennis. Deze nieuwe kennis komt in de plaats van oude kennis in een steeds sneller tempo op ons af, dit veroorzaakt weer snellere veranderingen.
Als je iedere dag het zelfde zou doen zou je snel achterop raken. Je zult creatief moeten omgaan met dit probleem. Tijd om je de nieuwe kennis eigen te maken krijg je amper want je bent gedwongen om steeds in kortere tijd meer kennis en de daarbij behorende vaardigheden zien te beheersen om niet achterop te raken. Het hanteren van methoden, technieken en hulpmiddelen om steeds efficienter te kunnen denken en handelen zal voor bijna iedereen een must worden. Als je dat niet doet word je geleefd.
Daarom zijn behalve het besef dat met inzet van de nodige methoden, technieken en gereedschappen denkarbeid versneld kan worden ook de daarbij behorende trainingen belangrijk.Trainingen
Korte trainingen en workshops zullen steeds belangrijker worden. Deze kunnen het reguliere onderwijs aanvullen en personen bijtanken met nieuwe kennis. Bij het reguliere onderwijs loopt men meestal achter op de industrie. De docenten die met de nieuwste kennis komen zijn de docenten die kersvers uit het bedrijfsleven worden binnengehaald. Meestal moeten zij eerst minimaal 5 jaar ervaring hebben. Tegen de tijd dat zij de nieuwste bronkennis aan de studenten kunnen overdragen gaat er minstens nog een paar jaar overheen. Bij het reguliere onderwijs gaat de ontwikkeling van nieuwe kennis betrekkelijk langzaam.
Motivatie om meer kennis te willen vergaren is hierbij essentieel. Het heeft geen zin om volwassen mensen die het niet willen iets bij te brengen!
Maar tijdens je prille leerfase als je nog onder de hoede van je opvoeders en leraren bent, horen ze jou toch meer kennis bij te brengen ook al protesteer je soms er heftig tegen!
Zie ook oefeningenDoeltreffender denken (2)
Hoewel ons denken in feite betrekkelijk langzaam gaat, d.w.z. dat de informatie van de ene hersencel naar de andere in milliseconden plaats vindt in plaats van in nanoseconden zoals bij computers van nu, is het resultaat toch al fenomenaal goed. Vooral op het gebied van patroonherkenning.
- Wij herkennen iemand die wij kennen tussen meer dan zes miljard mensen binnen een fractie van een seconde. Een computer heeft nu nog een pinpas nodig.
Dit komt omdat ons geheugen een soort parallel computer is. De hersencellen of neuronen ontvangen via verschillende dendrieten waaraan een soort contactlichaam zit, de synapsen, de informatie vanaf de zintuigen en andere hersencellen. Zij zenden de berichten naar verschillende andere soortgenoten via een axon die weer in dendrieten en synapsen overgaan. Door een electrochemisch proces worden de berichten verder in de hersenschors vastgelegd als electrochemische lading. Aangezien wij ongeveer 100 miljard hersencellen hebben, iedere hersencel met tienduizend anderen in contact staan, is het duidelijk dat ons geheugen die van de grootste computer ver achter zich laat. Ons geheugen is dus practisch leeg. Net zoals je een harde schijf door netjes herindelen sneller kunt laten werken, kun je met je hoofd ook sneller denken door trucjes toe te passen. Deze trucjes verzamel ik hier ook. Raul Rojas (95) heeft een inleidend werk geschreven over neurale netwerken: "Neural Networks".

Dat ons denken ( soms reageren op informatie die wij via onze zintuigen binnenkrijgen en verder verwerken) niet alleen met ons verstandelijk deel van onze hersenen wordt gedaan heb je inmiddels ook reeds ervaren als je emoties en drang om bij het oude te blijven bij je de overhand krijgen. In bepaalde gevallen is het zeker nuttig. Bovendien zijn ze met AI (kunstmatige intelligentie) nog niet zover dat ze bepaalde emoties kunnen verwerken. Maar eens komt de tijd dat het wel kan. Al kan het misschien nog honderd generaties duren voor het zover is. Dan moeten wij voor onszelf dus andere taken verzinnen!

Het is niet te hopen dat ze je bij je geboorte je hele fysieke en mentale capaciteiten al in kaart kunnen brengen en je daarop al een voorbestemming in je verdere leven geven! Zo efficient zijn wij mensen gelukkig nog niet. Want door al onze fouten die we maken komen we wel verder en zullen ergens eindigen nadat we ons steentje hebben bijgedragen.

Maar voorlopig hoeven jij en ik er het hoofd niet over te breken en de volgende tien generaties waarschijnlijk ook niet.
Een paar leuke werken over geheugentrainingen zijn "Gebruik je geheugen " van Tony Buzan (95) en "Brainjoggen" van....... Robin West (95)!Expertise
Jonge mensen die net van de scholen afkomen zijn nog vol van wat zij net geleerd hebben. De eerste tijd zijn zij dan ook daar mee bezig. Dus vakgericht. Sommigen gaan daar zo in op dat zij na verloop van tijd echte experts worden. De mensen met de gouden handen of de knappe koppen. Zij hebben binnen hun vakgebied meestal na verloop van tijd de speciale afdeling onder zich. Tenzij zij niet meekunnen in de politieke wedstrijd tussen collega's. Van de tien collega's kan er immers maar ťťn hoofd worden. Zij worden gekozen omdat zij behalve hun vakexpertise ook op ander terrein oplossingen kunnen aandragen.
- Bij organisaties waar geen economische of andere drijfveren aanwezig zijn ontaard dit meestal in een strijd om behoud van de positie met soms desastreuze gevolgen.
Daar organisaties in de naaste toekomst uit zelfstandige eenheden zullen bestaan is naast het bezitten van een kernexpertise, naar mijn bescheiden mening een bredere inzetbaarheid wenselijk.
- In een klein bedrijf zal een buitendienst medewerker minstens klantgericht moeten kunnen werken maar tegelijkertijd assertief genoeg om een omzetverhogende houding niet uit de weg te gaan.


Politiek
Sommige mensen met wie ik in het verleden gesproken heb vergelijken de intercollegiale wedstrijd in een organisatie als het fietsen. (Wie hem door heeft kan het naar mij opsturen.) Dat het in de echte politiek ook om belangen van belangengroepen gaat wordt soms maar al te duidelijk. Dit brengt ons soms bij de grenzen van de politiek, de ethiek.
In de landelijke politiek maken slimme individuen gebruik van de onvrede van mensen over de defacto situatie .
Als je deze situatie dus goed bestudeert en in je partijprogramma dit juist wilt oplossen kun je rekenen op heel veel stemmen. Indien na enige tijd de problemen opgelost zullen zijn zal bij een vogende verkiezing deze partij veel minder stemmen vergaren.

- Het blijkt dat ook in de politiek het kortzichtig najagen van lokale groepsbelangen geen haalbare kaart meer zal zijn. Want ook het terrorisme globaliseert en als je er niets tegen doet zul je in de toekomst geen markante bouwwerken meer kunnen bouwen. Het globaliseren en holistischer nadenken over verschillende vraagstukken die de mensheid in het algemeen kunnen helpen verbeteren zal zeker in de naaste toekomst tot de taken van de politiek behoren.
- Zelfs de NAVO ziet nu in dat de taken zich niet alleen beperken tot haar eigen grondgebied maar dat het tot iedere plek op aarde kan worden uitgebreid. Waar liggen de grenzen nu? Ligt het nu volgens de lijn van de ratio of van de gevoelens die bij sommige mensen nog uit het verleden stammen? En worden deze gevoelens gevoed door dogmatische regels? En hoe snel zal dit weer veranderen?


Ideaal
Een ideaal is iets dat men hoopt verwezenlijkt te zien. Meestal iets dat men nog niet heeft. En als je dat maar aan anderen goed kunt doorgeven willen anderen het ook hebben. Dit collectieve verlangen uit zich dan in een ideologie
Vaak hebben mensen met bepaalde doelstellingen ook een ideealbeeld hoe die er uit zou moeten zien.
- De eerste uitvinders van vliegtuigen gingen net als de vogels, gevederd en wel van hoge torens springen. Zij gingen dus een gewisse dood tegemoet.
Na de 11de september 2001 zijn er veel lege vliegtuigstoelen in de vliegtuigen die nog vliegen omdat veel mensen idealen toch op een lagere prioriteit stellen dan hun veiligheid.Ideologie
Indien je alle ideeŽn die mensen hebben verzameld er een formele, via de politiek, maatschappelijke betekenis aan kunt geven heb je een ideologie gecreeŽrt. Meestal zijn dat eenlingen die dat doen en als ze dat goed bij anderen weten te brengen krijg je een politieke partij gebaseerd op een bepaalde ideologie. Als die dan andere partijen kunnen verbieden krijg je een totalitaire staatspolitiek gebaseerd op dat type ideologie. Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat het meestal toch niet zo goed is. Getuige het Communisme. Het Mao-isme en andere totalitaire regimes. Zo is de democratische ideologie nog het beste gebleken maar er zijn nuanceverschillen tussen de verschillende bij de meer dan 200 bestaande landen. Onze regering is gebaseerd op de paarse ideologie. Een mengeling van rood, blauw en geel.
- Een voorbeeld voor de modernste ideologie zal binnen afzienbare tijd in Afghanistan in rap tempo door alle voornaamste landen tot leven worden gebracht. We kunnen dan zien hoe in 2001 na vele, vele jaren van oorlog en verwoesting sinds de jaren van Alexander de Grote en andere heersers, mensen een meer menselijk bestaan kunnen gaan leiden.Ethiek
Op morele gronden kunnen we niet alles toelaten wat anderen met hun politiek beogen. Waar liggen de grenzen? Dit zal door iedere persoon anders geÔnterpreteerd worden. Immers behalve de aanleg dat hem/haar aangeboren is heeft hij/zij een opvoeding en een opleiding genoten, zij zijn dus reeds gevormd. In een vrije parlementaire democratie is de vrijheid van meningsuiting tot op zekere hoogte toegestaan. Degene die schandalen veroorzaakt, wordt geacht dit met zijn/haar aftreden goed te maken.
Maar als het om partijbelangen gaat, zal degene die de schandalen aan de kaak probeert te stellen toch het veld moeten ruimen.
Zie ook Ethische grenzenLeiderschap
Leiders behoren niet alleen snel te kunnen denken maar ook snel te kunnen handelen en hun visie aan anderen te kunnen overdragen zodanig dat anderen dat (liefst) met overtuiging accepteren. Leiders hebben snel door hoe de situatie van hun groep ervoor staat en wie zij moeten aansturen om de gewenste effecten te bewerkstelligen. Meestal zullen zij het een tijdje goed doen. Dit kan een relatief begrip zijn. Sommige mensen hebben een zaak, een land of een heel continent weten op te krikken, die dan door andere generaties weer teniet wordt gedaan.
Tegenwoordig is het een sport om marktleider te worden. Je probeert dan met legale middelen anderen van de markt te stoten.
Ook is het soms een noodzaak om je met andere organisaties te fuseren tot een groter geheel die door het steeds kleiner worden van onze leefwereld nog een kans zal hebben om te overleven.

Er zijn verschillende soorten leiders; een indeling naar hun denkstijlen en de manier waarop zij leiding geven kan de volgende zijn:
- de rationele leider, deze heeft meestal een autoritaire stijl
- de biologische leider, zijn leiderschapsstijl is meestal formeel
- de sociale leider, zijn stijl is samenwerking bevorderen
- de creatieve leider, hij geeft het voorbeeld door zijn charismaMacht
Macht is het vermogen van een persoon of een organisatie om een andere persoon of organisatie zodanig te beÔnvloeden dat er tegen de wil van die individu of organisatie in, toch dingen gebeuren waar zij zich aan moeten houden.
Je kunt hierbij twee zaken onderscheiden: de bronnen van macht en de basis van macht.
Bronnen: positie, persoonlijke eigenschappen, expertise, toegang tot informatiebronnen.
Basis: dwang, beloning, verleiding, kennis.

Door de geschiedenis heen zijn er machtige personen, organisaties, landen en zelfs machtsblokken geweest. Aan het einde van de twintigste eeuw is toen begrepen dat teveel waterstofbommen in je arsenaal eigenlijk onzin is. Maar dat economische machtsopbouw door veel organisaties wordt nagestreefd om het in de naaste toekomst nog te kunnen overleven. Landen die te klein zijn om met wapens, geld of grote mensenmassa's de wereld te veroveren gebruiken andere middelen om toch macht naar zich toe te trekken. De goedkope vlag landen doen het met goedkoop personeel. Het ligt voornamelijk aan de persoonlijkheid van de leidende figuren en zijn/haar talenten en andere eigenschappen wat de uitkomst ervan zal zijn. In de laatste eeuw waren Hitler, Stalin, Milosovic en in deze eeuw Saddam Hoessein de kwade machthebbers die gelukkig hun macht niet meer kunnen uitoefenen. Terwijl Nelson Mandela en Winston Churchill de betere waren.
Ook Gadafi heeft ingezien dat je beter met de wereld rekening kunt houden.

We leven in een tijdperk dat militair machtsmisbruik bijna is uitgebannen. De grootste militaire alliantie gebruikt macht nu alleen om mensenlevens te redden. Of na het naleven van hun artikel 5 ( een aanval op ťťn van ons is een aanval op ons allen) wordt het wereldterrorisme daarmee bestreden. In 1917 offerde men een miljoen mensen om een paar kilometer terreinwinst te boeken. De tijden gaan in dat opzicht gelukkig ook snel. De verschillen in de wereld worden aan de ene kant door machtsmisbruik en aan de andere kant door onverschilligheid in stand gehouden. Een paar tientallen jaren of soms zelfs eeuwen van vrijheidsberoving zullen sommigen niet in hun kouwe kleren zitten, om deze uitdrukking maar te gebruiken. Het zal nog een paar generaties duren voordat men eruit is hoe men in vrijheid met elkaar om moet gaan. De democratische machtshebbers zullen zeker alle spelregels goed moeten kunnen toepassen. Zij zullen de "klappen van de zweep" uit het verre verleden misschien ook nog kennen.
- De onderwijzersvakbond heeft hun macht weer eens gebruikt om een loonsverhoging te realiserenBetekenis
Aan droge kennis alleen heb je weinig aan. Je kunt de betekenis voor jezelf, de omgeving en de organisatie waarin je werkt beter weten toe te passen. Dan pas heeft het nut voor de maatschappij.
- Als je bijvoorbeeld isolatiedeskundige bent heb je je huis en dat van je buren helpen isoleren op een optimale wijze en heb je waarschijnlijk voor het bedrijf of organisatie waar je werkt een handleiding geschreven hoe je dat het beste kunt doen.
Verantwoordelijken binnen organisaties moeten de betekenis van de aanwezige of nog te vergaren kennis bestuderen wat zij ermee kunnen doen. Door onderzoek en marktverkenningen kunnen zij voorzichzelf en voor hun organisatie de betekenis beter in kaart brengen en er hun voordeel mee behalen.Inzicht
Dat je van informatie kennis kunt maken en daarna door met kennis van zaken te handelen vereist inzicht in de materie.
- Stel je hoort gisterenavond op de TV dat kleine auto's bij botsingen onveilig zijn en ze vertellen erbij dat het niet uitmaakt hoe duur zij zijn. Je kunt dan concluderen dat de toegepaste constructies niet voldoen. Als je als autofabrikant dit weet en je hebt een briljant idee om het op te lossen. En je past het als eerste toe, dan heb je door inzicht in de situatie te hebben een voorsprong op de concurrentie.
- Op een analoge manier heeft Chrysler de Voyager weten uit te buiten op de amerikaanse collega's. Zij hadden als eerste de voorwielaandrijving als gunstige eigenschap in hun ontwerp en marketing activiteiten opgenomen. Dit vereist kennis en inzicht in de situatie.
Inzicht is goed begrijpen waar de kennis en bestaande situatie in een betere situatie gebracht kan worden.
Zie ook inzichtkennis vs feitenkennis
Mening
Als je nog niet weet wat je ervan vindt dan kun je eigenlijk nog geen onderbouwde mening , geen opinie , zienswijze, inzicht of visie erover hebben. Toch word je wel eens te pas en te onpas je mening gevraagd. Als je zwijgt vinden ze je een treuzelaar en als je (nog) geen mening hebt of anderen aanhaalt vinden ze je dat je een lafaard bent.
Soms ben je nog niet zo wijs of is je omgeving nog niet zover. Dat meningen onder een (grote) groep mensen verdeeld kunnen zijn weten we allemaal. We zeggen dan dat iedereen anders is en houden meestal op met uitleggen. Toch is het waar dat iedereen anders is want per slot van rekening weten wij nu, AD 2004, wel waar wij vandaan komen. Het wordt dus voor een deel genetisch bepaald en wordt via je erfelijkheids-eigenschappen als kind bij je geboorte aan je meegegeven hoe je latere denkvoorkeuren dus denktrant zal zijn. Deze vooorkeuren en de wil of motivatie komen na het derde levensjaar tot ontwikkeling. Daarom is dit de leeftijd om de vorming beter te begeleiden. Deze vorming was vroeger meer dogmatisch van aard. Drillen en oefenen was het motto. Dit geeft als resultaat dat er snel een vaardigheid ingestampt werd maar het waarom en hoe als het een tikkeltje anders moest wist men dan niet af te leiden.
Ook kon men dan geen eigen zienswijze of mening erop na houden. In een tijd dat de post uit Oost IndiŽ eens per jaar kwam was het misschien niet erg, vandaag de dag met cyberspace moet iedereen snel, meestal individueel, kunnen handelen. Dus er ook eerst een mening over hebben.
- Het kabinet en de andere sociale partners hadden eind 1999 een verschil van mening over de verantwoordelijkheden binnen het sociale systeem voor de komende jaren. Men sprak over het kraken van ons 17 jarig Poldermodel
- In Singapore heeft men gebrek aan mensen die eigen inzichten hebben. Dit wijt men aan de te strenge regelgeving.
- De muur is in 1999 tien jaar gevallen. Sommige Ossies menen dat zij er niet op vooruit zijn gegaan. In materieel opzicht wel te verstaan.
- De meningen zijn verdeeld hoe je het mestoverschot in Nederland kunt terugbrengen. Volgens de belang hebbenden kost het minstens tienduizend gezinnen.
De huidige problematiek dat, men op jongere leeftijd, nog geen goede mening kan hebben over hoe men zich dient te gedragen uit zich in verschillende maatschappij onvriendelijke situaties: het onder de tram duwen van klasgenoten, het dood trappen van voorbijgangers, het bekrassen van geparkeerde auto's.
Zie ook OpvattingenVisie
Visie is zicht hebben op de toekomst. Vooral leidinggevenden moeten een visie hebben op de toekomst. Zij betrekken kennis, mensen en middelen bij hun handelwijze om hun organisatie veilig naar de toekomst te leiden. Dat dit niet altijd lukt wordt door de praktijk van alle dag bewaarheid gemaakt. Dit komt aan de ene kant door de traagheid van vooral grote organisaties en de steeds sneller veranderende marktsituatie.
Veranderingen worden meestal door wetenschappelijke doorbraken mogelijk gemaakt zoals bv de stoommachine, verbrandingsmotor of de electromotor. De economische voordelen wordt dooor de markt ingezien en daarna volgt een snelle ontwikkeling van het product of dienst. - Als je als bedrijf net een paar miljard geinvesteerd hebt in een nieuwe ontwikkeling om de concurrent een streepje voor te zijn blijkt achteraf dat die concurrent een andere koers heeft ingeslagen en dat de markt hem volgt. Je investering is dan alleen belastingtechnisch misschien nog te waarderen maar je hebt het in feite voor niets gedaan. Goed regeren is dus vooruit kunnen zien. Kodak, Nokia en veel andere bedrijven zagen de verandering niet aankomen.
- Wat je in je leven wilt gaan doen kom je pas achter als je tot het besef gekomen bent dat je een bepaalde roeping hebt. Vroeger werd je misschien missionaris of arts, tegenwoordig kun je astronaut of TV-praat programma ster worden. Het vergt wel van je dat je een goede kijk op je eigen mogelijkheden hebt en je dient een heleboel doorzettingsvermogen te hebben om het te worden.
- Een leuke baan willen hebben die bij je persoonlijkheid past kan ook getuigen van een goede visie als je niet tot het uiterste wilt gaan.


Verder | Terug naar de homepage | Homepage + zijframe